สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 โดยดำเนินการดังนี้
กลุ่มเป้าหมายที่ 1 เกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วทำการปรับปรุงข้อมูลการทำการเกษตร
กลุ่มเป้าหมายที่ 2 เกษตรกรที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรทำการขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมพร้อมกระบวนการ
ตรวจสอบพื้นที่
โดยสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ ได้ทุกวันตามเวลาราชการ
เตือน เกษตรกร "เผ้าระวัง"
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลทำลายนาข้าว (รายละเอียด)1 2 3 4 5 6
วันที่ 30 สิงหาคม 2559
นางสาวน้ำฝน โฉมศรี นักวิชการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติงาน สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์
ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ณ หมู่ 4 และ หมู่ 6 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
จากการสำรวจพบว่ามีการเข้าทำลายของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและอยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวัง

   
   
 
 


นางจิดาภา นาคคำ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอองครักษ
 
 
 
 
 
 
 
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


 

msn spaces analyzer