วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
พันเอก เฉลิม เรืองทอง รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร อำเภอองครักษ์
โดยมี นายธานี สินประสงค์ นายอำเภอองครักษ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการต่างๆ และนายสัมพันธ์ ศรีอ่อน เกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ต.ศีรษะกระบือ โดยมีเกษตรกรเข้าอบรม รุ่นที่ 1ครั้งที่ 1 จำนวน 50 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านคลอง 23 หมู่ที่ 3 ตำบลศีรษะกระบือ
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


นางละมัย ปลื้มใจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอองครักษ
 
 
 
 
 
 
 
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58
วัตถุประสงค์ของการขึ้นทะเบียน
1.  เพื่อให้มีการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้องสมบูรณ์ 
2. เพื่อออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนให้เกษตรกรใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรอบระยะเวลาการดำเนินการ และการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58


การดำเนินงาน

ทุกภาค ยกเว้นภาคใต้

ภาคใต้

การปลูก

1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2557

16  มิถุนายน 2557-28 กุมภาพันธ์ 2558

การแจ้งปรับปรุงข้อมูลและ               ขอขึ้นทะเบียน

1 กรกฏาคม – 15 พฤศจิกายน 2557

1 กรกฏาคม 2557-15 มีนาคม 2558

การออกใบรับรองเกษตรกร

4 กรกฏาคม – 30 พฤศจิกายน 2557

4 กรกฏาคม 2557-31 มีนาคม 2558

การตรวจ ติดตามการเพาะปลูกข้าว

 7 กรกฏาคม – 30 พฤศจิกายน 2557

7 กรกฏาคม 2557-31 มีนาคม  2558

msn spaces analyzer